Effect of Lutein and Zeaxanthin on Macular Pigment and Visual Function in Patients with Early Age-related Macular Degeneration

Effect of Lutein and Zeaxanthin on Macular Pigment and Visual Function in Patients with Early Age-related Macular Degeneration By: Le Ma, MD, Shao-Fang Yan, MD, Yang-Mu Huang, MD, Xin-Rong Lu, MsC, Fang Qian, MsC, Hong-Lei Pang, MsC, Xian-Rong Xu, MD, Zhi-Yong Zou, MD, Peng-Cheng Dong, MsC, Xin Xiao, MsC, Xun Wang, MsC, Ting-Ting Sun, MsC,Hong-Liang…